05 Сәуір 2024
 «БАЛАЛАРҒА ҚАМҚОРЛЫҚ» ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ АКЦИЯСЫН ӨТКІЗУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

 «БАЛАЛАРҒА ҚАМҚОРЛЫҚ» ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ АКЦИЯСЫН ӨТКІЗУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

(1) «Балаларға қамқорлық!» (бұдан әрі – «Акция») балаларға қамқорлық жасау идеяларын насихаттауға бағытталған.

 Акцияның мақсаты: Акция балалар мекемелері мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды нысаналы қаржыландыру үшін «ШИН-ЛАЙН» корпоративтік қайырымдылық қорына тауарларды сатудан түскен түсімнің бір бөлігін беру үшін өткізіледі.

Акцияға келесі тауарлар қатысады: 

АТАУЫ
100 ГРАММ «ПОЛЮСТЕГІ АЮ» ПЛОМБИР БАЗМҰЗДАҒЫ  қайырымдылыққа 1% белгісімен

(2) АКЦИЯНЫ ӨТКІЗУ АЙМАҒЫ: Қазақстан Республикасы, Өзбекстан Республикасы, Қырғызстан Республикасы

(3) АКЦИЯНЫ/ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫ: «Шин-Лайн» ЖШС Заңды мекенжайы: ҚР, Алматы облысы, Ильин ауданы, Байсеркен ауылдық округі, Байсерке ауылы, 22 км 500 м жол Алматы-Жетіген автожолы, 58 ғимарат.

          Банк: № 139900 Алматы облыстық филиалы «Қазақстан Халық банкі» АҚ БСК HSBKKZKX

          ЖСК KZ806010131000110735 БСН 020940000580

         (бұдан әрі – Ұйымдастырушы).

 (4) ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ КӨМЕК АЛУШЫ:

«ШИН-ЛАЙН» корпоративтік қайырымдылық қоры ЖШС

Банк: «Bereke Bank» АҚ Алматы қаласындағы филиалы БCК BRKEKZKA

Шот KZ78914002203KZ00KP1

ЖСН/БСН 230940040860

(бұдан әрі – Қайырымдылық көмек алушы)

(5) АКЦИЯНЫ ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ

5.1. Акцияны өткізудің жалпы кезеңі: 01.05.2024 ж. – 31.12.2024 ж. дейін немесе қаптамада «Қайырымдылыққа 1%» белгісі бар тауардың соңғы данасы шыққан сәтке дейін.

5.2. Ұйымдастырушының Қайырымдылық көмек алушылар үшін заттай нысандағы сыйлықтарды сатып алу кезеңі: 31.12.2024 ж. қоса алғанда кешіктірмей.

(6) АКЦИЯНЫ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫНЫҢ ЖӘНЕ ОҒАН ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

6.1. АКЦИЯҒА ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ:

6.1.1. Осы Ережелерге сәйкес Акцияға қатысу;

6.1.2. Акцияны өткізу Ережелерімен танысу;

6.1.3. Ережелерге сәйкес Акция туралы ақпарат алу;

6.1.4. Акция барысында Кайырымдылық көмек алушының шотына түскен сома туралы Қайырымдылық көмек алушыдан сұрату;

6.1.5. Қайырымдылық көмек алушыдан осы Ережелердің 1-тармағында көрсетілген мақсаттарға берілген сома туралы сұрау салу.

6.2. АКЦИЯНЫ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ:

         Қайырымдылық көмек алушыдан осы Ережелердің 1-тармағында көрсетілген мақсаттарға берілген сома туралы сұрау салу.

6.3. АКЦИЯНЫ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫНЫҢ МІНДЕТТЕРІ:

         6.3.1. 2025 жылғы 31 қаңтардан кешіктірмей 100 грамм «Полюстегі аю» пломбир, тауары бойынша өзінің сату бағасының (өндірушіден сату бағасының) 1% – ы аударылсын.

         Акцияның мақсаттары үшін Акцияны өткізу мерзімі шегінде Қазақстан Республикасының аумағында контрагенттерге сату ескеріледі (5.1-тармақ. Ережелер).

         6.3.2. Тауарлардың саны Ұйымдастырушының қоймасындағы тауарлы-материалдық қорлармен шектеледі.

(7) АҚПАРАТТАНДЫРУ

         7.1. Акцияға қатысушыларды оны өткізу тәртібі мен шарттары туралы Ережелерді  хабардар ету https://www.shin-line.com/ru/ сайтында орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

         7.2. Қайырымдылық көмек алушының ақпараты Қордың сайтында және есеп беру құжаттарында ашылады.

(8) ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

         8.1. Акцияға қатыса отырып, Қатысушы Акцияны өткізудің барлық Ережелерімен және қатысу шарттарымен танысқанын және келісетінін растайды.

8.2. Акция лотерея болып табылмайды.

8.3. Акцияға қатысты барлық даулы мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының ережелері негізінде реттеледі.

8.4. Байланыс телефон нөмірі 8 800 080 58 88

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ

«ЗАБОТА О ДЕТЯХ»

 Цель Акции: Акция проводится для передачи части выручки от реализации товаров Корпоративному благотворительному фонду «ШИН-ЛАЙН» для целевого финансирования детских учреждений и детей, оставшихся без родительского попечения.

В Акции принимает участие следующие товары:

НАИМЕНОВАНИЕ
МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР «МИШКА НА ПОЛЮСЕ» 100 ГРАММ с пометкой «1% на благотворительность»

(2) ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ: Республика Казахстан, Республика Узбекистан,   Кыргызская республика

(3) ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ/БЛАГОТВОРИТЕЛЬ: ТОО «Шин-Лайн» Юридический адрес: РК, обл. Алматинская, р-он Илийский, Сельский округ Байсеркенский, село Байсерке, Дорога 22 км 500 м автодорога Алматы-Жетыген, здание 58.

            Банк: Алматинский Областной Филиал № 139900 АО Народный банк Казахстана БИК HSBKKZKX

            ИИК KZ806010131000110735 БИН 020940000580

 (далее – Организатор).

(4)  БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ:

  ТОО Корпоративный благотворительный фонд «ШИН-ЛАЙН»

  Банк АО Bereke Bank филиал в г. Алматы БИК BRKEKZKA

  Счет KZ78914002203KZ00KP1

  ИИН/БИН 230940040860

  (далее – Благополучатель)

 (5) СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

5.1. Общий период проведения Акции: с 01.05.2024 по 31.12.2024 года включительно или до момента выбытия последней штуки товара, имеющего на упаковке признак «1% на благотворительность».

5.2. Период покупок подарков в натуральной форме Организатором для подопечных Благополучателя: не позднее 31.12.2024 включительно.

(6) ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА И УЧАСТНИКОВ АКЦИИ

6.1. ПРАВА УЧАСТНИКОВ АКЦИИ:

6.1.1. Участвовать в Акции в соответствии с настоящими Правилами;

6.1.2. Знакомиться с Правилами проведения Акции;

6.1.3. Получать информацию об Акции в соответствии с Правилами;

6.1.4. Запрашивать Благополучателя о сумме, поступившей в ходе Акции на счет Благополучателя.

6.1.5. Запрашивать Благополучателя о сумме, переданной на цели, указанные в п.1 настоящих Правил.

6.2. ПРАВА ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ:

       Запрашивать Благополучателя о сумме, переданной на цели, указанные в п.1 настоящих Правил.

6.3. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ:

        6.3.1. В срок, не позднее 31 января 2025 г. перечислить 1% от своей отпускной цены (цены реализации от производителя) по  товару «Мишка на полюсе», пломбир, 100 грамм.

           Для целей акции учитываются продажи контрагентам  на территории Республики Казахстан в пределах срока проведения Акции (п.5.1. Правил).

        6.3.2. Количество товаров ограничено товарными запасами, находящимися на складе Организатора.

(7) ИНФОРМИРОВАНИЕ

       7.1. Информирование Участников Акции о порядке и условиях ее проведения осуществляется путем размещения настоящих Правил на сайте https://www.shin-line.com/ru/

       7.2. Информация Благополучателя раскрывается на сайте фонда и отчетных документах.

(8) ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

       8.1. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает ознакомление и свое согласие со всеми Правилами проведения и условиями участия в Акции.

       8.2. Акция не является лотереей.

       8.3. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основании положений действующего законодательства Республики Казахстан.

       8.4. Контактный номер телефона 8 800 080 58 88